تست اختلال روانی(فروید)

 

پاسخ  تست -اختلال - روانی پروفسور فروید

 

 

- اگر شما مورد نخست یعنی ( پرواز کردن ) را انتخاب کرده اید

بدین معناست که شما فردی ماجراجو هستید و همیشه به دنبال کارهای پرهیجان و جالب هستید.

 

 

- اگر شما مورد دوم یعنی (نامرئی شدن  ) را انتخاب کرده اید

یعنی شما فردی کنجکاو هستید و دوست دارید از بیشتر موضوعاتی که در اطراف شما اتفاق می افتد با خبر شوید.

 

 

- اگر شما مورد سوم یعنی  (در زمان سفر کردن ) را انتخاب کرده اید

نشان دهنده ی این است که شما به دنبال کسب تجربه های متفاوت و جدید هستید و به همین خاطر دوست دارید به گذشته یا آینده سفر کنید.

 

 

- اگر شما مورد چهارم یعنی ( خواندن ذهن  ) را انتخاب کرده اید

نشان می دهد که شما فردی مشکوک هستید و در بیشتر اوقات اندیشه میکنید دیگران از شما چیزی را پنهان می کنند.